Enquête invoeringstoets Wet bescherming klokkenluiders


Inleiding

SEO Economisch Onderzoek voert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: ministerie van BZK) de invoeringstoets Wet bescherming klokkenluiders (hierna: Wbk) uit. De Wbk is de nieuwe naam van de gewijzigde Wet Huis voor klokkenluiders uit 2016. De Wbk is per 18 februari 2023 in werking getreden en daarmee is de Europese klokkenluidersrichtlijn (Richtlijn 2019/1937) geïmplementeerd.

De vragen in deze enquête maken onderdeel uit van de invoeringstoets Wbk. Via de invoeringstoets kunnen signalen en knelpunten over de werking van nieuwe regelgeving in de praktijk in beeld worden gebracht en kan in kaart worden gebracht wat er nog moet gebeuren om regelgeving goed te laten werken.

Het ministerie van BZK en SEO nodigen u van harte uit om uw ervaring met de Wbk te delen in een korte enquête. We zijn erg benieuwd naar uw ervaring met de Wbk in de praktijk, omdat de uitvoerbaarheid van de wet een belangrijk thema is in het onderzoek.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10-15 minuten. De enquête sluit op vrijdag 16 augustus 17:00.

Vertrouwelijkheid

Uw antwoorden zijn anoniem en uitsluitend toegankelijk voor de onderzoekers van SEO in het kader van de uitvoering van het onderzoek. Antwoorden op de vragenlijsten worden vertrouwelijk behandeld en persoonsgegevens worden in de rapportage geanonimiseerd en zijn niet herleidbaar tot personen of organisaties.

Vragen over de enquête of over de invoeringstoets kunt u richten aan de onderzoekers van SEO Economisch Onderzoek via onderzoek-wbk@seo.nl.

0%

10%

100%